Kurir horoskop za 11. jul

 • Po­vo­ljan aspe­kt mo­že vam do­ne­ti po­zi­ti­van tok zbi­va­nja što se ti­če ostva­re­nja …

 • Pru­ža vam se pri­li­ka da u svoj po­sao uve­de­te no­ve ele­men­te, bi­lo da je reč o no­vim me­to­da­ma …

 • Oče­ku­je vas po­slov­ni raz­go­vor s na­dre­đe­ni­ma, a va­še ide­je će nai­ći na odo­bra­va­nje …

 • Da­nas se uka­zu­je pri­li­ka da ne­što bi­t­no pro­me­ni­te što se ti­če po­zi­ci­je …

 • Da­na­šnji aspe­k­ti omo­gu­ću­ju vam da za­vr­ši­te rad na pro­je­k­tu ili da veo­ma …

 • Do­bri po­slov­ni re­zu­l­ta­ti oče­ku­ju one De­vi­ce ko­je ra­de u pro­sve­ti ili se ba­ve …

 • Ve­li­ki broj pla­ne­ta u va­šem po­lju za­vr­še­ta­ka zna­či da mo­že­te uspe­šno …

 • Po­te­ško­će u okvi­ru od­no­sa s na­dre­đe­ni­ma. Ra­z­mi­šlja­te o to­me da …

 • Tra­n­zit ve­li­kog bro­ja pla­ne­ta kroz va­še po­lje fi­nan­si­ja sta­vlja ak­ce­nat …

 • Pla­ne­tar­ni aspe­kt do­no­si vam rea­li­za­ci­ju veo­ma sme­le i ino­va­ti­v­ne po­slov­ne …

 • Po­lo­žaj ve­li­kog bro­ja pla­ne­ta u va­šem po­lju ta­j­ni uka­zu­je na to da se mno­go …

 • No­va po­slov­na pri­li­ka za ne­za­po­sle­ne Ri­be u ve­zi je s ho­no­rar­nom sa­ra­d­njom …
 • Kurir / infomart